VIMILs stadgar

 


STADGAR

Tidigare stadgar är antagna den 15 januari 2000. Reviderade den 29 januari 2005, den 2 februari 2008, den 2 februari 2013, den 4 oktober 2014, den 3 oktober 2015 samt 9 mars 2019.

§ 1 Namn

Föreningens namn är VIMIL - Vi som mist någon mitt i livet. Föreningen är rikstäckande och ska verka både nationellt och regionalt genom social samvaro.

§ 2 Ändamål

VIMIL är en religiöst och politiskt obunden ideell förening. Målsättningen är dels att medlemmar ska utgöra stöd och hjälp för varandra och dels att samhällsdebatten om sorg ska breddas, samt att förståelsen för sörjande människor ökar i samhället.

Föreningen ska bland annat:

• ordna möten för att skapa relationer mellan medlemmar samt för stöd och utbyte av erfarenheter

• samla information och bygga upp en kunskapsbank samt etablera kontakt med experter med särskild kompetens inom området

• verka som påtryckningsgrupp och driva frågor så att sorg och sörjande människor blir mer accepterade i samhället Föreningens verksamhet ska bedrivas med medel från medlemsavgifter, statliga bidrag, bidrag från organisationer samt donationer. Information om verksamheten ska dokumenteras och finnas tillgänglig på internet i form av hemsida.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap är öppet för den som förlorat någon genom dödsfall och som vill bidra till ökad förståelse för situationer som uppstår i samband med sorg samt för ömsesidigt stöd och hjälp emellan medlemmar.
Medlem väljs in av styrelsen, som även beslutar om uteslutning av medlem. Medlem som ej i föreskriven tid har erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.
Medlem kan vara stödmedlem, hädanefter kallad VIMIL-vän, men deltar då inte i föreningens aktiviteter eller tar del av föreningens information och utskick förutom det som är tillgängligt på den publika hemsidan. En VIMIL-vän behöver inte ha förlorat någon utan är en person som vill stötta föreningen.
Medlem kan uteslutas om denne skadat föreningens intressen eller någon av dess medlemmar eller då medlem uppträtt i strid med dessa stadgar, i strid med gällande lagar, vid osant intygande, samt vid vårdslöst eller oetiskt agerande i föreningens namn.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap att, i frågor som rör tillämpningen av dessa stadgar, inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om stadgarnas tillämpning ska avgöras inom föreningen.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgift och medlemsavgift för VIMIL-vän bestäms av ordinarie årsmöte. Inbetald avgift återbetalas inte vid utträde eller uteslutning ur föreningen.

§ 5 Föreningsstämman

Föreningsstämman är föreningens högsta organ och består av medlemmarna. Föreningen ska hålla minst en föreningsstämma per år varav ett årsmöte före mars månads utgång och eventuellt ett höstmöte i oktober/november. Tid och plats beslutas av styrelsen. Kallelse till årsmöte, med angivande av vilka ärenden som ska behandlas, ska sändas ut till medlemmarna minst 20 dagar före mötet genom brev eller e-post samt kungöras på VIMILs hemsida.

2 Årsräkenskaper och beslutshandlingar ska hållas tillgängliga på föreningens hemsida senast en vecka före årsmötet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall detta framgå av kallelsen.
Extra föreningsstämma hålls då minst tio procent av medlemmarna begär så eller då styrelsen så finner lämpligt.

§ 6 Rösträtt och beslut

Rösträtt vid föreningsstämma har närvarande medlem som erlagt fullmedlemsavgift. VIMIL-vän äger inte rösträtt. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid medlemsmötet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av mötesordföranden; vid val skiljer lotten. Beslut om stadgeändring kan endast ske genom beslut av årsmöte, och där minst två tredjedelar av de röstberättigade anser det.

§ 7 Årsmöte

Vid föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två rösträknare och justerare av protokoll
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Avgifter, verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
11. Val av styrelse och revisor
12. Val av valberedning
13. Motioner och andra förslag
14. Övriga ärenden

Motioner och andra förslag ska, för att kunna bli föremål för beslut, läggas fram skriftligen för styrelsen minst 40 dagar före årsmötet.

§ 8 Styrelsen

Föreningsstämman väljer vid årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och minst en styrelseledamot. Ordföranden väljs för en tid av ett år.
Vice ordförande, sekreterare och kassör väljs var för sig. De och övriga styrelseledamöter väljs för en tid av två år vid första mandatperioden. Vid val för en andra mandatperiod väljs alla ledamöter för ett år i taget.
Härutöver ska styrelsen bestå av det antal ledamöter som styrelsen med hänsyn till för verksamhetsåret planerad verksamhet anser vara lämpligt samt minst två suppleanter. Suppleanterna väljs var för sig för en tid av ett år. Samma person får väljas som ordförande högst femgånger i följd.
Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden, minst fyra gånger per år. Suppleanter ska alltid kallas till styrelsens sammanträden. Styrelsen är beslutsför när minst fem av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet och med utslagsröst för ordföranden. Styrelsens 3 sammanträden ska protokollföras och kan även ske över telefon, video, skype eller mail. Styrelsen företräder föreningen utåt, verkar för att fullfölja föreningens syften och ska därvid särskilt:

  • genomföra föreningsstämmans beslut och handha löpande ärenden
  • föra medlemsregister
  • utarbeta förslag till arbets- och verksamhetsplan att fastställas vid årsmötet
  • utarbeta årsräkenskaper och förslag till budget
  • förbereda föreningsstämma.

§ 9 Styrelsens uppgift

Styrelsen ska verka för föreningens ändamål och fortsatta utveckling samt tillvarata och utveckla medlemmarnas gemensamma intressen och aktiviteter inom föreningens verksamhetsområden.

§ 10 Val av styrelse

Val av styrelse ska förberedas av en valberedning.
Meddelande om behov av antal ledamöter och eventuell uppgift per ledamot ska senast två månader före ordinarie årsmöte lämnas till valberedningen. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i den turordning som beslutats vid styrelsens konstituerande möte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen. Årsmötet ger styrelsen mandat att inom sig utse arbetsutskott samt att välja de funktionärer som styrelsen med hänsyn till för verksamhetsåret vald organisation och planerad verksamhet anser vara lämpligt. Dessa väljs var för sig för en tid av ett år.
Styrelsen kan ålägga suppleanter, kontaktpersoner samt andra funktionärer särskild uppgift.

§ 11 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Årsmötet skall även utse en revisorssuppleant.

§ 12 Firmateckning

Ordförande och kassör tecknar var för sig föreningens firma upp till ett halvt basbelopp. Vid längre frånvaro för någon av dessa båda tecknas föreningens firma gemensamt av vice ordförande och sekreterare eller av en eller flera av styrelsen särskilt utsedda personer. Vid betalning av ett belopp överstigande ett halvt basbelopp ska firma tecknas av ordförande och kassör i förening eller av de två personer som styrelsen beslutat.

§ 13 Valberedning

Förslag till styrelse, revisor och revisorssuppleant avges av en valberedning på tre personer, vilka väljs av föreningsstämman för tiden till nästa årsmöte.

§ 14 Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderåret.
Räkenskaper, styrelseprotokoll mm ska överlämnas till revisor senast en månad före årsmöte. Senast en vecka före ordinarie årsmötet lämnar revisor revisionsberättelse till styrelsen.

§ 15 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följande föreningsstämmor, varav det ena ska vara årsmöte. För upplösning av föreningen fordras beslut med minst tre fjärdedels majoritet.
Vid föreningens upplösning ska eventuella tillgångar användas för främjande av social verksamhet.

 


 

VIMIL och sociala medier
VIMIL är ett varumärke som ägs av föreningen och kontrolleras av styrelsen. Om ni är ett gäng VIMILare som samtalar på olika sätt via t.ex. Facebook-grupper kan dessa grupper läggas upp genom Vimil Vimil. Det kan vara bokklubbar, filmklubbar, fågelskådning, matklubbar, ute i landet kring VIMIL-träffar osv.

Då man använder VIMILs namn måste dessa startas av föreningens fiktiva "person" Vimil Vimil. Detta för att användandet av VIMILs namn är skyddat och kan bara användas efter förfrågan hos styrelsen. Vimil Vimil hanteras idag av kommunikationsgruppen.

Det är genom styrelsen som man lägger upp gruppen på Facebook. Vimil Vimil blir då administratör tillsammans med någon eller några i gruppen. Detta är viktigt då grupperna inte skall vara kopplade till en privatperson utan kan fortsätta även om denna lämnar föreningen. Detta gäller alla former av sociala media, som t.ex. Instagram och SnapChat.

Det får endast finnas en Hemsida och även endast en Facebook-sida. Denna sida används i marknadsföringssyfte utåt till allmänheten. Administratör för dessa är styrelsen eller den som utsetts av styrelsen att sköta marknadsföring.

Vi värnar om VIMILs medlemmar och skyddar allas intressen, säkerhet och välbefinnande genom att styrelsen har huvudansvaret för alla situationer, sociala medier, på Internet osv där VIMILs namn används.

Givetvis får man heller inte använda VIMILs logga utan tillstånd!

VIMILs styrelsen december 2018

Sogeti Helsingborgc="/Templates/Scripts/dd_belatedpng.js">