SAMS

– Samarbete för Människor i Sorg

SAMS är en samordnande och opinionsbildande organisation för föreningar som organiserar människor som drabbats av dödsfall i familjen. Dessa föreningar bedriver stödjande verksamhet i de drabbades sorgeprocess.

Föreningarna i SAMS bedriver preventiv- och informationsverksamhet riktad till såväl drabbade som till personer som på olika sätt kommer i kontakt med dem.​

De föreningar som ingår i SAMS är:
 
 

SPES Riksförbundet förSuicidPrevention och Efterlevandestöd
www.spes.seVIMIL – Vi som mist någon mitt i livet
www.vimil.se


​VSFB – Vi Som Förlorat Barn
www.vsfb.se


Febe – nätverk för föräldrar som förlorat barn
www.febe.net

Vad SAMS har gjort hittills
SAMS planerar och genomför ljusmanifestationer. Vartannat år i Stockholm (2009) och vartannat år i Göteborg.

SAMS har uppvaktat Socialdepartementet vid flera tillfällen med syfte att ändra de regler som styr möjligheten att söka statsbidrag för föreningarna inom SAMS.

Efter att regeringen i början av 2008 beviljat SAMS en miljon kronor/år under tre år beslutar SAMS hur dessa pengar bäst ska komma till användning utifrån de förutsättningar regeringen lämnat och utifrån de olika föreningarnas behov.

SAMS bedriver lobbyverksamhet och uppvaktar olika statliga myndigheter för att förändra de regler som nu gäller för ”sjukskrivning” på grund av sorg.

Vad vill SAMS göra
SAMS vill arbeta för att föreningarna inom SAMS blir allmänt kända och respekterade.

SAMS vill underlätta för efterlevande att få kontakt med andra som befinner sig i en liknande situation.

SAMS vill arbeta för att förbättra villkoren för personer som på grund av sorg behöver vara sjukskrivna.

SAMS vill fortsätta att varje år genomföra en ljusmanifestation för att fästa uppmärksamhet på efterlevandes situation.

SAMS vill vara en expertorganisation som ska kunna vara en remissinstans och idégivare när det gäller frågor som berör sorg och sorghantering.

Vill du veta mer om SAMS?
Gå in på SAMS egen hemsida >>